Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van UI-online zijn de algemene voorwaarden van SLS van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33301765. 

SLS verleent de opdrachtgever het niet-exclusieve recht gedurende een licentieperiode van een kalenderjaar tot normaal gebruik van de beschikbaar gestelde informatie. Onder normaal gebruik wordt verstaan het intern gebruik binnen een norm-/standaardpraktijk zoals in 2011 gehanteerd. 

Het is de licentiehouder niet toegestaan de informatie aan een derde (anders dan een consument) geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan, behoudens voor zover dit binnen het normaal gebruik valt. 

Voor toegang tot databank of software is een persoonlijke toegangscode vereist, welke separaat aan licentiehouder beschikbaar wordt gesteld. Licentiehouder dient deze toegangscode vertrouwelijk te behandelen en alleen te delen met haar medewerkers en hulppersonen die een duidelijke noodzaak hebben deze te kennen. Bij een vermoeden van misbruik mag SLS de toegangscode uitschakelen totdat de situatie is opgehelderd. Dit schort een betalingsverplichting niet op. 

Indien licentiehouder toegangscodes ter beschikking stelt aan een niet-geautoriseerd persoon, is licentiehouder zelf aansprakelijk voor schade die SLS hierdoor kan lijden. Bij geconstateerd gebruik van een toegangscode door een niet-geautoriseerd persoon is licentiehouder een boete verschuldigd gelijk aan de kosten van een jaarabonnement, plus de kosten van incasso en eventuele gerechtelijke procedures. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op de niet-geautoriseerde persoon. 

De patiënteninformatie is met grote zorg tot stand gekomen door een brede groep van Nederlandse apothekers. Het aantal teksten wordt regelmatig uitgebreid en zonodig worden bestaande teksten aangepast. 

De initiatiefnemers zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de teksten/documenten, noch voor de gevolgen die voort kunnen vloeien uit de gegeven informatie.

© 2018 SLS

Designed by WEM - Willemse en Mulder